POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

(RECRUITMENT PRIVACY POLICY)

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU
(RECRUITMENT PRIVACY POLICY)

 

1. Uvod

Privredno društvo Saga CG d.o.o. (u daljem tekstu Kompanija) u skladu sa ovom politikom privatnosti (Politika privatnosti) propisuje načine na koje Kompanija može prikupljati i obrađivati Vaše podatke o ličnosti. Kompanija može prikupiti i obraditi Vaše podatke o ličnosti prilikom interakcije sa vama u pogledu zapošljavanja/regrutacije ili u druge svrhe ili prilikom Vaše posjete našoj veb stranici. Postupajući u skladu sa važećim zakonima, posebno Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, uključujući i Opštu uredbu EU o zaštiti podataka o ličnosti ("GDPR"), veoma smo posvećeni zaštiti podataka i čuvanju privatnost svih prikupljenih informacija.

2. Kontakt

Adresa: Saga CG d.o.o, Bul. Džordža Vašingtona 108/I, 81000 Podgorica

Mail adresa: office@saga.me

3. Prikupljanje podataka

Vaše podatke o ličnosti možemo prikupljati i obrađivati kada ste nam ih sami dostavili, kada smo do njih došli na osnovu javno dostupnih izvora i na osnovu preporuka.

4. Svrha obrađivanja i informacije koje obrađujemo

Prikupljanje i obrađivanje Vaših podatka o ličnosti možemo vršiti u sljedeće svrhe:

  • U cilju ispunjavanja naše ugovorne obaveze prema Vama. Ove informacije mogu uključivati Vaše ime, adresu, mejl adresu, broj telefona, zanimanje, radno mjesto, kompaniju, vrstu saradnje sa nama;
  • U svrhu regrutacije novozaposlenih, bilo za određena radna mjesta ili za potencijalne buduće pozicije; ove informacije mogu uključivati Vaše ime, adresu, mejl adresu, broj telefona, datum rođenja, informacije o Vašem obrazovanju i iskustvu, CV, fotografiju (ukoliko je sami dostavite) i druge relevantne informacije;
  • Kako bismo poštovali i pridržavali se zakonskih obaveza.

    5.Pravni osnov za obradu i čuvanje podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 079/08 od 23.12.2008, 070/09 od 21.10.2009, 044/12 od 09.08.2012, 022/17 od 03.04.2017 u daljem tekstu Zakon) i GDPR uredbom

Podatke o ličnosti ćemo obrađivati u skladu sa sljedećim pravnim osnovama:

  • u cilju izvršenja ugovora sa Vama u skladu sa članom 10, tačka 3) Zakona i članom 6 (1)(b) GDPR uredbe;
  • pravna osnova uključuje i naš legitimni interes u skladu sa članom 10, tačka 5) Zakona članom 6 (1)(f), kada komunicirate sa nama u pogledu mogućnosti zaposlenja ili u želji da unaprijedimo našu internet stranicu;
  • kada imamo Vašu saglasnost u skladu sa članom 13, tačka 1) Zakona članom 6 (1)(a) GDPR uredbe, gdje je neophodno;
  • kako bismo se usaglasili sa zakonskim obavezama kojima podliježemo u skladu sa članom 13, tačka 1) Zakona članom 6 (1)(c).

Vaše podatke o ličnosti možemo staviti na raspolaganje našim povezanim kompanijama i u ostalim slučajevima regulisanim Zakonom i GDPR uredbom

6. Period skladištenja i pravo na brisanje

Vaše podatke o ličnosti koje obrađujemo u svrhu mogućnosti zaposlenja čuvaćemo sve dok je to neophodno za svrhu za koju su prikupljeni, odnosno onoliko dugo koliko je neophodno da bismo ispunili sve važeće zakonske obaveze. Kao davalac podataka o ličnosti imate pravo na brisanje podataka o ličnosti koje ostvarujete podnošenjem zahtjeva o brisanju.

7. Zaštita i bezbjednost podataka

Preduzimamo sve mjere predostrožnosti kako bismo zaštitili vaše podatke o ličnosti od gubitka, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, objelodanjivanja, izmjene i uništavanja. Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mjere za zaštitu informacionih sistema na kojima se čuvaju vaši podaci o ličnosti i zahtijevamo od naših procesora podataka da zaštite vaše podatke o ličnosti putem ugovornih sredstava.

8. Vaša prava

U skladu sa određenim izuzecima i ograničenjima u važećem zakonodavstvu, uživate pravo da zahtijevate pristup Vašim podacima o ličnosti, da Vaši podaci o ličnosti budu ispravljeni, obrisani ili da njihova obrada bude ograničena, da zahtijevate zabranu obrade i prenosa podataka.

Kada se obrada Vaših podataka o ličnosti zasniva na Vašoj saglasnosti, imate pravo da povučete Vašu saglasnost u bilo kom trenutku, što neće negativno uticati na zakonitu obradu podataka zasnovanu na Vašoj saglasnosti prije nego što je ona povučena.